Průběžná zpráva

Během prvního pololetí 2019 proběhlo 12 tzv. kulatých stolů – intenzivních diskusních setkání se zástupci jednotlivých odvětví, které si kladly za cíl identifikovat hlavní silné stránky, slabé stránky a příležitosti Olomoucké aglomerace z pohledu zástupců KKP.

Neklademe si za cíl kritizovat situaci v oblasti, ale naopak podnítit diskuzi a předat doporučení a možnosti ke zlepšení vycházející z příkladů dobré praxe. Proto jsme dosavadní poznatky zpracovali do formy průběžné zprávy. Cílem této průběžné zprávy je podat zainteresovaným čtenářům a municipalitě shrnutí dosud získaných výsledků.

prubezna_zprava
Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci