O projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Přínosy a dopady projektu

Oblast kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v olomoucké aglomeraci je tvořen cca 1200 subjekty s ročním hospodářským výkonem přes 4700 milionů Kč. Kreativní průmysly, k nimž patří mimo jiné design, informační technologie, architektura, marketing či umělecký a kulturní provoz, jsou zásadními drivery ekonomiky 4.0 a dynamický segment s nízkými investičními náklady a vysokou přidanou hodnotou. Cílem projektu je posílení pozice kreativních průmyslů v rámci olomoucké aglomerace prostřednictvím kvalitativní analýzy současné místní situace a návrhu opatření pro zamezení brain drainu, odchodu talentů a lidského kapitálu a vytvoření podmínek pro vznik start-upů a podporu developmentu v této oblasti. Projekt je aplikačním završením dvou realizovaných projektů Mapování KKP na Olomoucku a Příprava vysokých škol pro oblast KKP, (řešitelem byla také UP), jejichž výsledky jsou řešitelskému týmu plně k dispozici. K dopadům projektu patří zvýšení konkurenceschopnosti aglomerace a širšího regionu v konkrétní hospodářské sféře, která má tendence k centralizaci ve velkých městských celcích, a je v případě Olomouce a okolí ohrožena několika významnými faktory, jako je nedostatečná vazba vzdělávacích programů na aktuální potřeby trhu, marketingový potenciál velkých městských center (Brno, Ostrava, Praha) a atraktivita pracovních a životních podmínek v jiných sídlech ČR a v zahraničí. Soubor navrhovaných opatření vycházejících ze sociologických a geograficko-informatických datových a mapových analýz přitom nabídne municipalitám a partnerským subjektům praktické a aplikovatelné nástroje nejen pro redukci nežádoucích efektů, ale měl by umožnit i systémová opatření pro recruitment a zkvalitnění podmínek pro development a získávání lidského kapitálu ať už z ČR či ze zahraničí.

Předpokládané přínosy pro uchazeče

V rámci univerzity se projektem zvýší aplikační zaměření prováděného výzkumu a také bude zvýšena interdisciplinární kompetence týmu. Zcela prokazatelně projekt přinese možnost většího využívání výstupů základního výzkumu k aplikacím, a to tím, že přímo navazuje na předchozí mapování, viz nepovinná příloha projektu. Projekt umožní prohloubit dosavadní spolupráci s aplikačními garanty. V neposlední řadě dojde k popularizaci tématu kreativních průmyslů a brain drainu i mimo komunitu, vzhledem k hlavnímu uchazeči projektu bude zajištěné šíření mezi studenty vysokých škol, jakožto potencionálně do budoucna ohroženou skupinou – workshopy pak budou sloužit jako primární prevence.

Popis aktivity

Kvalitativní analýza pracovních podmínek firem a jednotlivců podnikajících v oblasti kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a analýza souboru motivací, vedoucích k rozhodování, proč působit v regionu, anebo přesunout svoji činnost do jiných center. Kvantitativní analýza ekonomického potenciálu a jeho reálného uplatnění v rámci olomoucké aglomerace. Datové a mapové zpracování pohybu pracovních sil v oblasti kreativních průmyslů ilustrující návaznost tendencí daného segmentu pracovního trhu na absolutorium sounáležitých oborů na jednotlivých VŠ. Návrh opatření pro konkurenceschopnost aglomerace v oblasti kreativních průmyslů. Příprava implementace opatření ve spolupráci s klíčovými aktéry a partnerskými institucemi dle harmonogramu projektu.

Postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnost projektu

Olomoucká aglomerace má vzhledem ke svým charakteristikám (turistický cíl, dopravní obslužnost, kvalita života, studijní programy středních a vysokých škol) vysoký potenciál rozvoje kreativních průmyslů, jenž je doposud využíván jen dílčím a povýtce spontánním způsobem. Rozvoj kreativních průmyslů je přitom díky předchozí činnosti řešitelského týmu součástí dlouhodobé strategie Statutárního města Olomouc bez identifikace konkrétních nástrojů potřebné změny, kterou nabízí předkládaný projekt. Projekt bude využívat exkluzivní analýzy, data a adresáře projektů Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku a Příprava vysokých škol pro oblast kulturních a kreativních průmyslů pro kvalitativní analýzu několika cílových skupin a pro detekci motivací proč ne/působit v olomoucké aglomeraci. Prostřednictvím dotazníkového šetření a řízených diskuzí s target groups budou nalezeny klíčové impulzy (kariérní, ekonomické, rodinné, osobní) pro strategická podnikatelská či zaměstnanecká rozhodnutí lokalizující hospodářskou činnost do či mimo konkrétní aglomeraci. Inovativnost projektu spočívá v dovršení přípravných projektů do fáze, kdy mohou být výstupy a doporučení bezprostředně využity municipalitami a partnerskými institucemi pro manažerské řízení a startegický rozvoj aglomerace. Výrazným přínosem je potenciální posílení sféry kreativních průmyslů, která má komparativně velmi nízké investiční nutnosti, malou environmentální zátěž a zároveň vysokou přidanou hodnotu tvůrčího vkladu. Kreativní průmysly jsou zásadní složkou nové ekonomiky (4.0) a nástroje vyvinuté projektem tak mohou výrazně napomoci budoucí konkurenceschopnosti regionu v tuzemské i zahraniční hospodářské soutěži. Výsledkem projektu by mělo být i zlepšení networkingu v rámci lokálních kreativních průmyslů (vzájemná obeznámenost aktérů v období platnosti GDPR) a informovanost klientů a zákazníků o potenciálu zdejšího kreativního průmyslu. V důsledku by pak projekt skrze strategická rozhodnutí aktérů posílil retenci finančního kapitálu regionu (nižší míra outsourcingu z jiných center), přivedl nové talenty a přispěl k modernizaci stávajících studijních programů lépe reagujících na potřeby praxe. Výzkum lokálních kreativních průmyslů a motivací jejich aktérů je založen na mezioborovosti (ekonomie, geografie, informatika, vědy o umění, sociologie) tak, aby pokrýval všechny nutné aspekty analýzy a zároveň představil vysoce ilustrativní návody k řešení vytyčené teritoriální situace s relativně snadnou implementací. Zjištěné výstupy projektu budou ve formě poznatků a doporučení aplikovatelné také mimo oblast olomoucké aglomerace.

Způsob uplatnění řešení projektu

UP jako instituce i řešitelský tým má již dlouhodovou zkušenost se spoluprací s aplikačními garanty. Projekt přímo navazuje na dva již dříve realizované z oblasti kulturních a kreativních průmyslů (převážně charakter základního a předaplikačního výzkumu), čerpá z jejich výsledků a umožňuje aplikaci tvorbou výzkumné zprávy a specializované mapy. Z projektu bude těžit široká veřejnost, neboť oblast projektu přináší přidanou hodnotu v oblasti kultury i obchodu v širokém smyslu. Udržení a příliv vynikajících pracovníků v oborech KKP je jeden ze zásadních momentů pro kvalitu kulturního života ve městě a nabízených služeb s tím souvisejících. Výstupy projektu nesměřují k přímému komerčnímu uplatnění, nicméně aplikace navržených opatření může přinést pozitivní ekonomické zhodnocení v podobě přílivu investic olomoucké aglomeraci a kvalitativní proměnu její image. Vážný zájem potenciáních odběratelů výstupů projektu viz Letters of intent Statutárního města Olomouc, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a olomoucké co- workingy.

Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci