Motivace aktérů kreativních odvětví – dotazník

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku pro výzkum motivací aktérů v oblasti KKP (kulturních a kreativních průmyslů) na Olomoucku. Tento dotazník je součástí projektu, který zkoumá příčiny, důvody a motivace pro setrvání kreativních subjektů v Olomouci či přesun jejich činnosti do jiného místa působení. Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Magistrátem Města Olomouce. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 5 minut. Pokud máte ve svém okolí aktéra KKP, který uvažuje o odstěhování z Olomouce, nebo naopak o přesunu do Olomouce, či tak již učinil, budeme velmi rádi i za sdílení a šíření dotazníku dále.

Vřele děkujeme za vyplnění, Rostislav Nétek, hlavní řešitel projektu

KKP = Kulturní a kreativní průmysly

Tato varianta dotazníku je určena pro respondenty, kteří se již z Olomouce odstěhovali – pokud jste stále z Olomouce a okolí, využijte prosím alternativní variantu dotazníku.

1. Odkud pocházíte?
2. Kde realizujete své profesní aktivity z oblasti KKP (sídlo, provozovna, místo konání)?
3. Kde jste v minulosti realizoval/a své profesní aktivity z oblasti KKP?
4. Ve které oblasti KKP působíte?
5. Dosažený stupeň Vašeho vzdělání? Kde?
6. Týká se Vaše dosažené vzdělání profese, již nyní vykonáváte?
7. Přivítal/a byste vzdělávací příležitosti pro doplnění dalších znalostí a kompetencí pro výkon Vaší profese v rámci KKP?
8. Proč jste Vaši profesi nerealizoval/a na Olomoucku? Důvodem bylo: *
Malé množství pracovních příležitostí v mém oboruNemožnost dalšího profesního růstuÚroveň kvality v daném oboruÚroveň finančního ohodnoceníMalé množství volnočasových aktivit a kulturního vyžitíNedostatečná kvalita života v olomouckém regionu obecněRodinaJiná motivace pro opuštění Olomouce/olomouckého regionu (specifikujte níže)
9. Máte v plánu se do Olomouce/olomouckého regionu někdy vrátit
10. Co je/by bylo Vaší motivací pro přesun do Olomouce/olomouckého regionu?
11. Co je/by bylo Vaší motivací pro opuštění Olomouce/olomouckého regionu?
12. Co konkrétně Vám v Olomouci/olomouckém regionu chybí v porovnání s ostatními městy?
13. Co konkrétně Vám chybí v současném působišti v porovnání s Olomoucí/olomouckým regionem?
14. Máte více než jedno zaměstnání? Prosím, uvažujte jen významná zaměstnání, ne krátkodobé přivýdělky, brigády apod.
15. Jaký je Váš průměrný hrubý měsíční příjem (bez odměn a přesčasů) ze zaměstnání v oblasti KKP? V případě podnikání uvažujte svůj měsíční čistý příjem (tj. po odečtení nákladů) před odvody na sociální a zdravotní pojištění a před zdaněním.
16. Práci v oblasti KKP vykonaváte jako
17. Místo bydliště, ze kterého se dopravujete do zaměstnání
18. Poznámka, zpráva
19. Jméno (nepovinné)

Poučení dle § 11 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Osobní údaje poskytnuté při dotazníkovém šetření v rámci projektu "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403), jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jejich poskytnutí je dobrovolné. Osobní údaje respondenta budou v poskytnutém rozsahu uloženy do informační databáze UP, shromažďovány a zpracovány za účelem výzkumné činnosti. Poskytované údaje budou spravovat pověření zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, místo zpracování: Rektorát UP, Křížkovského 511/8, 771 47, Olomouc. Doba zpracování osobních údajů shromážděných pro deklarovaný účel je 50 let. Každý subjekt, který zjistí, že jeho osobní údaje jsou s ohledem na účel zpracování nepřesné, může kdykoli využít svého práva přístupu ke svým osobním údajům, opravit je, blokovat či likvidovat anebo o provedení těchto úkonů požádat UP, příp. jen požádat o vysvětlení. Se svým podnětem se subjekt údajů může kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. UP v Olomouci jako správce a zpracovatel respektuje zákon o ochraně osobních údajů a při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Projekt "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu" (TL02000403) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavní řešitel: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz | +420 585 634 584 | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci